เเบบฟอร์ม ของ เเผนกพัสดุ

   กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิ่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา    กฎกระทรวง กำหนดวงเงินจัดซื้อจัจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง    กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560    กฏกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560